Tiền tố của hệ thống đơn vị quốc tế (SI) là gì?

Tiền tố của hệ thống đơn vị quốc tế (SI) là gì?

   Tiền tố của hệ thống đơn vị quốc tế (SI) 
   Theo hệ thống đơn vị quốc tế (SI) (tiếng Pháp: Système International d'unités; viết tắt: SI) thì Tiền tố của hệ thống đơn vị quốc tế (SI)
Bảng tiền tố (SI)
Hệ số Tiền tố Kí hiệu Hệ số Tiền tố Kí hiệu
1024 yotta Y 10-24 yocto y
1021 zetta Z 10-21 zepto z
1018 exa E 10-1 deci d
1015 peta P 10-2 centi c
1012 tera T 10-3 milli m
109 giga G 10-6 micro µ
106 mega M 10-9 nano n
103 kilo k 10-12 pico p
102 hecto h 10-15 femto f
10 deka da 10-18 atto a

   Các tiền tố này đứng trước đơn vị đo lường của của các phép đo chiều dài, khối lượng, thời gian, dòng điện, nhiệt độ, lượng chất và cường độ sáng.. để tạo thành giá trị của phép đo đó.
Nguồn: Internet
 
Bài viết tham khảo:
    1/ Đơn vị đo khối lượng lớn nhất?
http://fujihatsu.com/don-vi-do-khoi-luong-lon-nhat-1-2-186675.html

   2/ 7 Đơn Vị Đo Lường Vật Chất Cơ Sở Của Hệ Thống Đơn Vị Đo Lường Quốc Tế SI
http://fujihatsu.com/7-don-vi-do-luong-vat-chat-co-so-cua-he-thong-don-vi-do-luong-quoc-te-si-1-2-186515.html

 

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ