ISO 9001:2015 LÀ GÌ? ISO CÓ NHỮNG PHIÊN BẢN NÀO? - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

ISO 9001:2015 LÀ GÌ? ISO CÓ NHỮNG PHIÊN BẢN NÀO? - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

   ISO 9001: 2015 là phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001, trong đó nêu rõ các yêu cầu mà tổ chức phải duy trì trong hệ thống chất lượng của họ để được chứng nhận ISO 9001: 2015. ISO 9001 được giải thích chi tiết ở trên. Đây là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn bao gồm một số thay đổi từ ISO 9001:2018 bao gồm:  
   + Điều chỉnh / áp dụng cấu trúc ISO mới (phụ lục SL) để phù hợp với các tiêu chuẩn khác bao gồm ISO 14001, ISO 45001, v.v.
   + Mở rộng mối quan hệ giữa các tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng
   + ISO 9001: 2015 thúc đẩy cách tiếp cận quá trình để tạo ra kết quả chất lượng được tìm kiếm
   + Trình bày các yêu cầu về hiệu suất chất lượng trong hoạch định chiến lược của tổ chức
   + Nhấn mạnh hơn vào quản lý cao nhất để sở hữu QMS
   + Yêu cầu quy định ít hơn so với các phiên bản trước
   + Trọng tâm chính là sự hài lòng của khách hàng 
   + Đơn giản thuật ngữ trong suốt tiêu chuẩn
   Dưới đây là thông tin giúp bạn hiểu về thời gian liên quan đến chứng nhận hoặc chứng nhận lại ISO 9001: 2015.
   Bản sửa đổi mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được xuất bản vào năm 2015. Các tổ chức được chứng nhận ISO 9001:2008 
đã có đến tháng 9 năm 2018 để chuyển sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nếu bạn không đáp ứng thời hạn này, chứng nhận của bạn sẽ bị hủy.
Một bản cập nhật quan trọng cho tiêu chuẩn 2015 đến từ các yêu cầu tích hợp / nhiều tiêu chuẩn của Phụ lục SL (ISO 22301:2012)
. Sẽ rất quan trọng để làm quen với những thay đổi đó, đặc biệt nếu một tổ chức đang theo đuổi chứng nhận tiêu chuẩn tích hợp.
   Thời điểm chứng nhận lại có thể là một yếu tố đối với một số tổ chức, vì có thể cần nhiều nỗ lực hơn để cập nhật các tài liệu và qui trình của ISO 9001 hiện có . Các tổ chức có thời hạn ba năm gần hết khi tiêu chuẩn mới được thông qua có thể muốn đẩy nhanh việc tái chứng nhận của họ.

Ảnh: ISO 9001 : 2015 (Internet)

 
Lịch sử của ISO 9001
   + ISO 9001: 2015
   + ISO 9001: 2008
   + ISO 9001: 2000 
   +
ISO 9000: 1994
   + ISO 9001: 1987

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 22000 là gì? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-22000-la-gi-iso-220002018-la-gi-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191714.html
2/ OIML là chứng nhận gì? Nhiệm vụ và mục tiêu - Thông tin chính thức về OIML - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/oiml-la-chung-nhan-gi-nhiem-vu-va-muc-tieu-thong-tin-chinh-thuc-ve-oiml-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-191432.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ